پیشنهاد ترجمه کتاب

اگر کتاب زبان خارجی خاصی را مدنظر دارید که به فارسی ترجمه شود، آنرا با ما در میان بگذارید.

در صورت امکان، ترجمه آنرا در برنامه آتی موسسه قرار خواهیم داد.

توجه: وارد کردن عنوان کتاب جهت ثبت پیشنهاد ترجمه، الزامی است!